نویسندگان

چکیده

سال‌ها پیش مقاله‌ای از جناب آقای دکتر ویلیام پیرویان در نشریة “پیام آشوریان” (شماره 5، سال چهارم، دی ماه 1376) به نام “کلیاتی دربارة بین‌النهرین و آشوریان” خوانده‌ بودم که نظراتی در باب آغاز تاریخ آشور براساس کشف آثار هنری و فسیل‌های باقیمانده در منطقةجرمو یا یرمو ارائه نموده و آن را به‌عنوان مبداء گاهشماری آشوری‌ها قلمداد کرده بودند.