نویسندگان

نویسنده کتاب

چکیده

تزوتان تودوروف (1377)، منطق گفت‌وگویی میخائیل باختین، ترجمه داریوش‌ کریمی، تهران، نشر‌ مرکز، ‌223 ص.
نوشتن دربارة میخائیل باختین (نوامبر 1895 ـ مارس 1975) کار آسانی نیست. چراکه وی در دوران حیات فکری طولانی‌اش توانست میان ادبیات، فلسفه‌، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، زبان‌شناسی و تاریخ پیوند شگرف و بدیعی برقرار کند. البته بیان این ارتباط‌های پیچیده در خارج از چارچوب یک مقاله قرار می‌گیرد و خوانندگان گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به آثاری که در این زمینه انتشار یافته ـ و شاید اثر مورد بررسی مقالة حاضر بهترین آنها در زبان فارسی باشد ـ مراجعه کنند.