نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه پنجاب (هندوستان) و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله به شرح و توصیف ویژگی‌های عمومی یکی از گروه‌های اجتماعی و حاشیه‌ای ساکن در استان مازندران، یعنی “جوگی‌ها” می‌پردازد. برای این منظور، ابتدا خاستگاه جوگی‌ها به همراه موضوعاتی نظیر پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی آنان در سطح استان، زبان، مذهب و وضعیت اشتغال ‌آنها مورد بررسی قرار ‌خواهد گرفت.
جهت آشنایی بیشتر با این گروه اجتماعی، محلات جوگی‌نشین استان مازندران و نتایج حاصل از مطالعه موردی در محله‌های جوگی‌نشین شهرهای ساری، آمل و نکاء توصیف می‌شود. هم‌چنین منشاء قومی، زبان، وضعیت مسکن، میزان بهره‌مندی از خدمات شهری، ویژگی‌های جمعیتی، خانوادگی، اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی جوگی‌ها در مناطق مورد مطالعه بخش دیگری از اطلاعاتی است که در این مقاله تشریح می‌گردد. در پایان نیز با عنایت به برخی از نارسایی‌ها و کمبودهای فیزیکی ـ کالبدی و اجتماعی ـ فرهنگی محله‌های جوگی‌نشین، راهکارهایی نیز در این زمینه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها