نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

3 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان

4 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

گستردگی و پراکندگی مطالعات، با موضوع سرمایه‌ی فرهنگی و هویت اجتماعی، اهمیت بررسی فراتحلیل تحقیقات علمی جهت ترسیم تصویری جامع از مطالعات صورت گرفته را بیش‌ازپیش آشکار نموده است و ضرورت استفاده از روش فراتحلیل را مضاعف می‌نماید. از این‌رو هدف این مطالعه، به‌کارگیری روش فراتحلیل به‌منظور تحلیل نتایج پژوهش‌های انجام شده در رابطه با سرمایه‌ی فرهنگی و هویت اجتماعی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات علمی ـ پژوهشی و تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه‌ی بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و هویت اجتماعی از دهه‌ی 1380 و نیمه‌ی اول دهه‌ی 1390 است. تحقیقات منتخب به روش پیمایشی در جامعه‌های آماری مختلف به انجام رسیده‌اند. ابتدا عدم ‌سو‌گیری انتشار و ناهمگنی اندازه‌ی اثر مورد تأیید قرار گرفت و سپس حساسیت اندازه‌ی اثر و ضریب اندازه‌ی اثر و نقش تعدیل‌گری جامعه‌ی آماری با به‌کارگیری نرم‌افزار CMA بررسی شد. یافته‌ها نشان داده‌اند که میانگین اندازه‌ی اثر یا تأثیر سرمایه‌ی فرهنگی بر هویت اجتماعی، معادل 346/0 است که بر مبنای نظام تفسیر ارائه ‌شده از سوی کوهن، بیانگر اندازه‌ی اثری در سطح متوسط است. به عبارتی، متغیر سرمایه‌ی فرهنگی عاملی تأثیرگذار در توسعه‌ی هویت اجتماعی افراد ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها