نویسندگان

1 مدرس گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیارگروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

در ‌عصر ‌حاضر ‌با ‌ورود ‌چشمگیر جوانان ‌به ‌فضای‌ مجازی و ‌شبکه‌های‌ اجتماعی، ‌این شبکه‌ها‌ تأثیرات ‌فراوانی ‌بر‌ ‌آنها ‌گذاشته‌اند.‌ یکی از جنبه‌های مهمی که از شبکه‌های‌ اجتماعی‌ مجازی تأثیر ‌می‌پذیرد، هویت ‌شخصی است.‌ به ‌همین ‌دلیل‌ پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه (فیس‌بوک و تلگرام) با شکل‌گیری هویت شخصی مدرن، در میان جوانان شهر اردبیل، پرداخته است. سؤال اصلی پژوهش این است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و تلگرام چه نقشی در هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل دارد؟ روش پژوهش از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی جوانان شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که از بین آن‌ها تعداد 380 نفر به شیوه‌ی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و بررسی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و مؤلفه‌های هویت شخصی مدرن (توسعه‌ی فردی، توسعه‌ی نظام ارتباطات بین فردی، توسعه‌ی انتخاب‌ها و تغییر در نظام ارزشی و ترجیحی فرد، تغییر در پیوندها، دلبستگی‌های فردی و حوزه‌ی خصوصی زندگی و دسترسی فوری یا فرهنگ فوری) همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بیشترین همبستگی مربوط به توسعه‌ی فردی و کمترین همبستگی نیز مربوط به توسعه‌ی ارتباطات بین فردی است. نتایج پژوهش نشان داد که گسترش استفاده از شبکه‌های مبتنی بر تلفن همراه به فردیت و فردی شدن می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها