نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله با تمرکز روی مفهوم هویت و ارایه‌ی تعریف و تبیین عناصر و ابعاد هویت ملی به‌عنوان یکی از اشکال هویت جمعی، نسبتِ تعلق خاطر و دلبستگی به مؤلفه‌های هویت ملی را به‌عنوان بازتاب فرایند جامعه‌پذیری فرد نسبت به ابعاد فرهنگی، مادی و زیستی و روانی و اجتماعی قلمداد کرده است و بر این اساس، تعلق خاطر حسین پژمان بختیاری شاعر و نویسنده‌ی معاصر به عناصر هویت (ملی) ایرانی، از خلال تحلیل محتوای مجموعه‌ی شعر کویر اندیشه‌ی ایشان بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که پژمان در غالب ابعاد هویتی جامعه‌اش با دلبستگی خاص قلم زده و در فراز و نشیب‌های تاریخی حیاتش هم‌چون انقلاب مشروطه، جنگ‌های جهانی اول و دوم، نهضت ملی شدن نفت و … عِرق ملی خود را در قالب چکامه‌های بلند سروده و منتشر ساخته است.

کلیدواژه‌ها