نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتر علوم سیاسی از دانشگاه تهران، محقق و مدرس

چکیده

نوشتار حاضر، نگاه دکتر سیدجواد طباطبایی درباره‌ی هویت ایرانی را به تأمل گذاشته است. در مدخل بحث، پس از طرح مسأله، هویت ایران‌شهری ما در تعامل با اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه او، هم ورود اعراب به ایران باعث دو قرن سکوت تفکر ایرانی شده و هم در ادامه‌ی اندیشه‌ی ایران‌شهری با زبان فارسی و عربی، از سوی عرفا، فلاسفه، متکلمین و سیاست‌نامه‌نویس‌های ایرانی تداوم یافته، و بر تفکر اسلامی تأثیر جدی گذاشته است.
در قسمت‌های بعد، تعامل هویت ایرانی با هویت اسلامی و تعامل هویت ایرانی با غرب، مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر طباطبایی، ریشه‌ی آسیب‌پذیری هویت موجود ما را در مقایسه با فرهنگ و تمدن غرب در درون می‌جوید و معتقد است که برای نقد سنت خودی می‌توان ـ و باید ـ از مفاهیم، مقولات و نظریه‌های متفکران غربی بهره گرفت؛ زیرا به جهت متصلب شدن سنت و هویت خودی، امکان طرح پرسش از آن، با مفاهیم و مقولات خودی امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها