نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

بیشتر جشن‌ها و آیین‌های دیرسال، در اسطوره‌های کهن ریشه دارد و در اصل جنبة عملی باورهای اسطوره‌ای مردمانی بوده که در زادبوم فرهنگی خود زیسته‌اند. جشن «تیرما سیزّه ‌شو» ـ‌ که خود بازماندة جشن بزرگ و کهن «تیرگان» ایرانیان باستان است و امروزه در بخش‌های شمالی ایران، به‌ویژه‌ مازندران همچنان روایی‌ دارد ـ ازجملة این جشن‌هاست.
نگارنده برآن ‌است‌ تا در این جستار با استناد به متن‌های کهن برجای‌مانده ‌(اوستایی، پهلوی، فارسی‌ و عربی)، ارتباط این‌ جشن را با اسطوره‌‌هایی چون اسطورة تیراندازی آرش، افراسیاب‌، سپندارمذ و... که به‌نوعی با آب و سرسبزی‌ پیوند دارند، نشان دهد.

کلیدواژه‌ها