نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

گونه‌شناسی روایت‌های جنگ در مقالة حاضر با کاربست چارچوب نظری میشل فوکو در دیرینه‌شناسی و وام‌گیری از مفاهیمی که وی برای نشان دادن تعیین حدود معرفت و تأکید بر امکانِ متفاوت‌ اندیشیدن برای دست‌یابی به معرفت جدید از آن‌ها بهره‌مند شده، صورت گرفته است تا به کمک روش مذکور به چهار مهم اهتمام کند:
نخست، وضعیت فعلی روایت‌های جنگ را در پیوند با آن‌چه از زمان جنگ تاکنون در روایت‌گری جنگ گذشته است، نشان دهد.
دوم، با ردیابی تاریخی از وضعیت حاضرِ روایت‌های جنگ، در عادات عملی و ذهنیِ مخاطبان خویش دربارة بداهت این روایت‌ها انقطاع ایجاد کند.
سوم، به واسطة این انقطاع، امکان ذهنی ـ به مثابة مقدمة امکان عینیِ ـ ظهور و بروز روایت‌های دیگری از جنگ را فراهم آورد.
و چهارم، از این طریق اذهان را به تفکری دیگرگونه دربارة جنگ به‌مدد روایت‌های جنگ برانگیزد.

کلیدواژه‌ها