نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در مقالة حاضر از پدیدارشناسی برای مطالعة تاریخ ایران استفاده شده است. پدیدارشناسی، مانند سایر رویکردها، چشم‌انداز خاصی در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد. نویسنده، در بخش نخست مقاله، اصول و مبانی این روش‌شناسی را توضیح می‌دهد، سپس نوع نگاه آن را به تاریخ تشریح و سرانجام، در بخش پایانی فایده‌مندی آن را برای تجزیه و تحلیل مسائل تاریخ ایران بیان می‌کند. نگارندة مقاله معتقد است پدیدارشناسی تاریخ در مقایسه با سایر روش‌شناسی‌ها، با مقتضیات تاریخ ایران سازگاری و تناسب بیشتری دارد. همچنین در این جستار توضیح داده شده که چرا پدیدارشناسی برای نگارش «تاریخ مردم ایران» قابلیت‌های استثنایی دارد.

کلیدواژه‌ها