نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران (معرفی و نقد کتاب)

چکیده

این کتاب نوشتة بنیامین ریلی است که در سال 2006م. توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به زیور طبع آراسته شده و با احتساب پیشگفتار، مقدمه، نمودار، جداول، فهرست منابع و نمایه، در 8 فصل و 227 صفحه تنظیم شده است.
مسئلة اصلی کتاب، با توجه به تحولات سیاسی دو دهة اخیر در کشورهای منطقة یادشده و گذار نظام‌های سیاسی آن‌ها به سمت دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد رقابتی و گسترش آزادی‌های اساسی سیاسی علی‌رغم تنوع اجتماعی ـ فرهنگی عمیق جوامع یادشده در طول خطوط قومی، زبانی، دینی ـ مذهبی، و منطقه‌ای، این است که آیا مدل آسیا ـ اقیانوسیه‌ای مهندسی سیاسی و توسعه وجود دارد و چگونه اصلاح‌طلبان سیاسی این منطقه از طریق اشکال و شیوه‌های سنجیده، خلاقانه و نوآورانة مهندسی سیاسی به واقعیت تنوع داخلی خود پاسخ دادند؟
نویسنده که خود سابقة حضور در بیشتر کشورهای منطقه را دارد، با تحولات سیاسی ژرفی که از سقوط رژیم سوهارتو در 1998م. و برگزاری اولین انتخابات دموکراتیک از دهة 1950م. آغاز شد و سه سال بعد با برگزاری تغییر نظام انتخاباتی گینة نو تداوم یافت و با تلاش‌های معطوف به ایجاد و استقرار سیاست کارآمد نمایندگی در فیجی و تایلند در 1997م. پیگیری شد، نقطة عزیمت بحث فوق را در ذهن خود سامان داد و این کتاب را برای تحلیل اصلاحات سیاسی منطقه و مهندسی سیاسی آن به نگارش درآورد. کتاب، به‌طور خاص، به دلیل حضور نویسنده در کشورهای مورد مطالعه، بر مسائل کُره و تایوان در منطقة شمال شرق آسیا، کامبوج، تیمور شرقی، اندونزی، فیلیپین و تایلند در جنوب شرق آسیا، همچنین گینة نو و فیجی در منطقة اقیانوسیه متمرکز شده است.