نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای در دانشگاه تهران

چکیده

این نوشتار در پی یافتن هویت فرهنگی مشترک ایرانی و افغانی، با روش کیفی و از طریق مصاحبة عمقی انگاره‌های ذهنی مهاجران افغانی ساکن ایران است. در این جستار، از چارچوب نظری مدل بین‌فرهنگی تونی بنت استفاده می‌شود و چهارده مصاحبة عمقی در قالب همین مدل صورت می‌گیرد که گرچه قابلیت تعمیم ندارد، بازگوکنندة وجوهی نمایان از تبادل فرهنگی ایران و افغانستان است.
این مقاله با برشمردن اشتراکات فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان، هویت فرهنگی افغانیان و ایرانیان را از آبشخوری واحد می‌داند و بر آن است که تنها در صورت پذیرا بودن تکثر فرهنگی است که می‌توان هویت فرهنگی ایرانی را سایه‌بانی ریشه‌دار بر سر فرهنگ‌های متنوع قرار داد و وحدت هویت فرهنگی را تحقق بخشید. گفتنی است که در طول مدت مهاجرت افغانیان به ایران، اقدام درخوری برای بازشناساندن هویت مشترک ایرانی به آنان صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها