نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

چکیده

   همبستگی ملی یکی از مهم‌ترین لوازم تداوم حیات اجتماعات ملی در عصر کنونی است. به لحاظ پیوند خاصی که بین دولت و ملت از یک سو و گروه‌های اجتماعی ـ فرهنگی در درون جامعه ملی از سوی دیگر ایجاد شده است. برقراری همبستگی ملی از چنان اهمیتی در جوامع کنونی برخوردار است که دولت‌ها برای نیل به آن تمامی تدابیر و روش‌ها را به کار می‌گیرند.
             مطالعات نشان می‌دهد که پایداری و فراگیری اجتماعات ملی در جوامع متنوع و از جمله ایران متکی به کم و کیف روابط مردم مناطق مختلف با یکدیگر است. توسعه گردشگری و توریسم داخلی یکی از گزاره‌هایی است که می‌تواند به ایجاد ارتباطات مؤثر کمک شایانی نماید.
             توسعه گردشگری و ارتباط و آشنایی مردم از یک دیگر به‌ویژه در سه حوزه تعاملی اقتصاد، فرهنگ و اجتماع از یک سو می‌تواند سبب فراگیری اجتماع ملی شود و همه اقوام را در عضویت اجتماع ملی قرار دهد و از سوی دیگر با تعمیق تعلقات و وفاداری مردم به اجتماع ملی، ثبات و پایداری اجتماع ملی را تضمین نماید.
                در این پژوهش ضمن اشاره به کارکردهای همبستگی‌ساز توسعه گردشگری به این مهم اشاره می‌شود که تقویت انسجام ملی نیاز به ابزارهای فرهنگی دارد؛ زیرا سیاست وحدت در کثرت به‌عنوان یک راهبرد، ماهیتی فرهنگی دارد. و مسلماً توسعه صنعت گردشگری منجر به افزایش شناخت از خود و دیگران می‌گردد و این یکی از ویژگی‌ها و ابزار اصلی استقرار انسجام ملی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها