نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

این مطالعه در صدد بررسی رابطة ابعاد سه‌گانة سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تبریز است. بر اساس دیدگاه پی‌یِر بوردیو سرمایة فرهنگی دارای سه بُعد ذهنی، عینی و نهادی است.وجه دیگر این پژوهش هویت است که به دو نوع هویت جمعی و فردی تقسیم شده است. از چشم‌انداز دیالکتیک تاریخی، هویت‌ها همواره ناخالص، مرکب، ناتمام، سیال، گذرا و در حال بازسازی هستند و به‌وسیلة آن‌ها در قالب غیر تصور می‌شوند و تعیّن و تشخص می‌یابند. در پژوهش حاضر، هویت اجتماعی در دو سطح جمعی و فردی بررسی شده و رابطة آن با ابعاد سه‌گانة سرمایة فرهنگی در نظر گرفته شده است. این مطالعه به‌صورت پیمایشی در بین 391 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تبریز انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین سرمایة فرهنگی و انواع هویت، همبستگی مثبت وجود دارد. بیشترین همبستگی سرمایة فرهنگی با هویت ملی، قومی، دینی و فردی است و کمترین همبستگی را با هویت جهانی دارد.

کلیدواژه‌ها