نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد رشتة سنجش و اندازه‌گیری

چکیده

پژوهش حاضر نگرش جوانان عادی و فرزندان ایثارگر را نسبت به عملکرد ایثارگران مورد مقایسه و بررسی قرار می‌دهد. این مطالعه به روش پیمایش انجام شده است و جامعة آماری آن را کلیة جوانان کشور تشکیل می‌دهند. شیوة نمونه‌گیری،‌ چند‌مرحله‌ای بوده است و حجم نمونه برابر با 4681 نفر برآورد گشته که داده‌های مورد نظر از استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان و لرستان جمع‌آوری شده است. برای سنجش نگرش پاسخگویان نسبت به ایثارگری از سه مؤلفة میزان آمادگی برای عمل ایثارگرایانه، میزان شناخت نسبت به عمل ایثارگرانه و میزان احساس نسبت به عمل ایثارگرانه استفاده شده است.
در نهایت با ترکیب شاخص‌های مورد نظر، حاصل بررسی دلالت بر آن دارد که میانگین نگرش فرزندان ایثارگر در زمینة میزان احساس و آمادگی برای رفتار ایثارگرانه وضعیت مطلبو‌تری نسبت به جوانان عادی دارد. همچنین، در تحلیل نهایی نتایج نشان می‌دهد که فرزندان ایثارگر نگرش مثبت‌تری نسبت به عملکرد ایثارگران در مقایسه با جوانان عادی دارند.

کلیدواژه‌ها