نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 کارشناس ارشد رشتة جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله سعی شده رابطة بُعد فرهنگی جهانی‌شدن با هویت قومی شهرستان بوکان بررسی شود. روش به کار رفته در تحقیق، پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده کرده‌ایم. براساس فرمول کوکران و در سطح اطمینان 95%، حجم نمونه را 382 نفر قرار داد. و در نهایت دریافتیم که از کل پاسخگویان، 3/39% از لحاظ نگرش به جهانی‌شدن در سطح بالا، 3/57% در سطح متوسط و 4/3% در سطح پایین قرار دارند. فرضیة اصلی ما در این پژوهش، آن بود که هر چه نگرش به جهانی‌شدن قوی‌تر باشد، هویت قومی ضعیف می‌گردد. براساس نتایج به‌دست آمده، ضریب همبستگی بین تمرکززدایی و هویت قومی 336/0؛ میان تحصیلات و هویت قومی 126/0؛ و بین درآمد و هویت قومی 004/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها