نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد (معرفی و ناقد)

چکیده

دولت‌های مدرن، دولت‌هایی که بر بنیان وحدت و هویّت ملّی بنا یافته‌اند، به گونه‌ای تناقض‌گونه با مشکل هویّت ملّی دست به گریبانند. این مشکل به درجات متفاوتی در بسیاری از آنها وجود دارد. فرض اولیّه دولت‌های ملّی برخورداری از انسجام و تجانس بر بنیان هویت و ویژگی‌های فرهنگی مشترک بود که این فرض در عمل چندان تحقّق نیافته است. در درون مرزهای ملّی کشورها، معمولاً گروه‌هایی با ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت زندگی می‌کنند. این امر دولت‌های ملّی را متوجه موضوع هویت ملّی ساخته است، تا بتوانند انسجامی در حدّ توان و ظرفیت دولت‌های خود به وجود آورند.