نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

مسألة اصلی مقاله حاضر برّرسی ارتباط سنن با هویّت ملّی و تأثیر این سنّت‏ها در شکل‏گیری مقولة تاریخ‏نگاری است، بدین صورت که نشان می‏دهد، اولاً تاریخ هر ملّتی در چارچوب سنن به ارث رسیدة همان جامعه شکل می‏‏گیرد و ثانیاً تاریخ‏نگاری هر جامعه از سنّت‌های آن جامعه جدا نیست. پرسش‏های مقالة حاضر به این شرح است: رابطة تاریخ قومی با حوزة فرهنگی خاصی که هویّت آن جامعه را تشکیل می‏‏دهد، چیست؟ چه ارتباطی بین هویّت ملّی و فهم سنن به جای مانده از گذشته وجود دارد؟ فرضیّة اصلی مقاله آن است که تاریخ ملت‌های مختلف به دلیل سنن تاریخی گوناگون با هم متفاوت است و تاریخ‏نویسی در متن ارزش‏ها، فرهنگ‏ها، پیشداوری‏ها و خصوصیّات خاصّ هر جامعه روی می‏دهد. هدف اصلی نشان دادن این موضوع است که تقلید سبک تاریخ‏نویسی ویژة ملّت‏‏های دیگر نه تنها غیرمفید است، بلکه منجر به آشفته شدن فضا‏ها و به هم ریختن اصل پژوهش می‏‏شود و البتّه مانع نیل به فهم عناصر متشکّله هویّت ملّی می‏‏گردد.

کلیدواژه‌ها