نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان

2 دکتری روان‌شناسی دانشگاه ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

چکیده

امروزه موضوع هویّت در میان نوجوانان، سبک‌های هویّت و عوامل مؤثّر بر آنها توجه روان‌شناسان را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های هویّت و مقایسه آنها در دانش‌آموزان دوره متوسّطه شهر تهران انجام شده است.
نمونه پژوهش حاضر شامل ٣٠٠ نفر از دانش‌آموزان دوره متوسّطه شهر تهران بودند که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، دو پرسشنامه مقیاس جهت‌گیری‌های مذهبی و پرسشنامه سبک‌های هویّت بودند و برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهش از تحلیل رگرسیون و t گروه‌های مستقل استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین جهت‌گیری‌های مذهبی با سبک‌های هویّت در بین دانش‌آموزان دوره متوسّطه رابطه معناداری وجود دارد. بین جهت‌گیری‌های مذهبی دانش‌آموزان پسر دوره متوسّطه تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین بین سبک‌های هویّتی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر دوره متوسّطه تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که یافته‌های این پژوهش با نتایج پژوهش‌های پیشین هم‌خوانی داشته و این مؤید لزوم توجّه به جهت‌گیری‌های مذهبی در نوجوانان، برای بهره‌مند شدن از هویّتی موفق است.

کلیدواژه‌ها