نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

مفهوم هویت ملی یکی از مفاهیم حساس و بسیار مهم در عرصة مطالعات سیاسی و اجتماعی است و در دهه‌های گذشته به‌طور نسبتاً وسیع با رویکردهای مختلف مورد کنکاش علمی قرار گرفته است. اما عمدة مطالعات انجام شده این مفهوم را با توجه به نظریه‌های مرتبط با دوران دولت ـ ملت و به‌طور دقیق‌تر پیش از مطرح شدن مباحث جهانی‌شدن مورد توجه قرار داده‌اند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن توجه به مطالعات و نظریات پیشین، هویت ملی را در عرصة فرایند جهانی‌شدن مورد مطالعه قرار دهد. از آنجا که این فرایند ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد، مطالعة حاضر به بررسی رابطة سبک زندگی به‌عنوان پدیده‌ای مدرن و مرتبط با فرایند جهانی‌شدن با هویت ملی پرداخته است. در جمع‌آوری اطلاعات از روش پیمایشی استفاده شد و پرسشنامه‌ای که شامل سؤالات زمینه‌ای، رفتاری و نگرشی دانش‌آموزان مقطع متوسطة شهر شیراز بود، ارائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با شیوة نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند از یک نمونة 435 نفری از دخترها و پسرهای دبیرستانی به دست آمد. نتایج تحقیق نشان دهندة آن است که متغیرهای سبک‌های مذهبی و هویت بدن بر روی هم نزدیک به 19 درصد تغییرات هویت ملی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها