نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه و پژوهشگر مرکز تحقیقات طب و دین دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی نظامیان در یکی از مناطق نظامی است.
این تحقیق با روش کمّی و تکنیک پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل جوانان نظامی در شهر تهران در سال 1389 می‌شود. با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک، 400 نفر از نظامیان مورد پرسشگری واقع شدند.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رابطه معنی‌داری بین متغیر‌های وضعیت تأهل، وضعیت طبقاتی، محرومیت نسبی، سرمایه اجتماعی، و جهت‌گیری مذهبی با هویت ملی نظامیان وجود دارد. بر اساس نتایج معادله رگرسیون چندمتغیره، از میان تمامی متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای محرومیت نسبی، جهت‌گیری مذهبی، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، و سرمایه اجتماعی حدود 37 درصد از کل تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها