نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی و پژوهشگر صدا و سیما

2 دانشیار روان‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه و سنجش ابعاد شناختی و عاطفی هویت ملی و معرفی جنبه رفتاری آن به عنوان بعدی جدید و مقایسة روند تحولی این ابعاد در اوایل و اواخر نوجوانی و اوایل جوانی بوده است؛ در این پژوهش 700 نفر دانش‌آموز و دانشجو شامل 358 پسر و 342 دختر، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی از پایه‌های سوم راهنمایی و دبیرستان‌های شهر تهران و همچنین دانشجویان کارشناسی دانشگاه‌های دولتی و آزاد تهران، انتخاب شدند.  برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق‌ساخته هویت ملی و شناخت آثار و علائم ملی استفاده شد. نتایج نشان داد هویت ملی دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری است. رشد هویت ملی از اوایل نوجوانی تا اوایل جوانی، روندی کاهشی اما شناخت علائم و نمادهای ملی روندی افزایشی را نشان داد. بین هویت ملی دختران و پسران در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی تفاوت معناداری وجود داشت. میانگین بعد رفتاری هویت ملی بیشتر و بعد شناختی کمتر از ابعاد دیگر بوده است.

کلیدواژه‌ها