نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه کارکرد رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون و تأثیر آن بر هویت و همبستگی ملی محل بحث است. شبکة اشراق از حدود یک دهه قبل در استان زنجان تأسیس و فعال شده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که: شبکه اشراق در جهت تقویت هویت و همبستگی ملی چه عملکرد و برنامه‌هایی داشته است؟ در این پژوهش با در پیش گرفتن روش پیمایشی و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، چند متغیر مهم از عناصر تشکیل‌دهندة هویت ملی یعنی مذهب، زبان، ادبیات، سنت‌ها، هنر و میراث فرهنگی انتخاب شدند. حجم نمونة پژوهش بر پایۀ فرمول کوکران انتخاب شد. به منظور بررسی روایی سؤالات پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و نتیجه آن 85/0 بود و داده‌ها قابلیت اعتماد بالایی داشتند. با در نظر گرفتن اهمیت متغیرهای موجود در جهت تقویت هویت و همبستگی ملی می‌توان ملاحظه کرد که این شبکه به‌طور معنادار عملکرد قابل قبولی داشته است.

کلیدواژه‌ها