نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

وقوع انقلاب صنعتی سوم معروف به انقلاب دیجیتالی در عرصه ارتباطات سبب وقوع تحولی گردید که به جهانی‌شدن معروف است. جهانی‌شدن به معنای نزدیکی دولت‌ها و ملت‌‌ها به یکدیگر در عرصه‌های مختلف پیامدهای سیاسی متفاوتی داشته است که یکی از مناقشه‌آمیزترین آنها در حوزه فرهنگ می‌باشد. چرا که برخی اندیشمندان جهانی شدن را مساوی با سلطه فرهنگ غرب دانسته‌اند و در مقابل برخی دیگر آن را فرصتی برای گروه‌های صاحب خرده‌فرهنگ در جوامع چند فرهنگی برای معرفی فرهنگ خود در عرصه جهانی از طریق اینترنت و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی تلقی کرده‌اند. رویکرد خوش‌بینانه نسبت به تأثیر جهانی‌شدن برای گروه‌های صاحب خرده‌فرهنگ سبب طرح این سؤال گردیده است که آیا چنین تأثیری اجماع ملی را در جوامع چند فرهنگی با چالش مواجه نمی‌کند؟ چرا که اجماع ملی به معنای توافق اعضای یک جامعه در خصوص باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک می‌باشد. جامعه ایران نیز به دلیل زندگی گروه‌های صاحب افتراق از نظر زبانی، مذهبی و فرهنگی از چنین آسیبی با توجه به رشد طبقه متوسط جدید، به‌ویژه دانشجویان، و افزایش استفاده از اینترنت از سوی آنها از چنین مصونیتی در امان نیست. هدف از نگرش این مقاله تبیین رابطه میان استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر اجماع ملی در ایران می‌باشد. این مطالعه از نوع تحقیق پیمایشی است و داده‌های آن با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1391 می‌باشند که تعداد 184 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق تعیین و با استفاده از روش سهمیه‌ای تصادفی انتخاب و بررسی شده‌اند. یافته‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Amos و فعالیت‌های آماری مربوط مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. با تقسیم میزان مصرف اینترنت به دو سطح میزان و نوع استفاده از آن و اجماع ملی به سه بعد اجماع فرهنگی، اجماع حقوقی و اجماع سیاسی یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معناداری میان آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها