نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بخشی از هویت ملی ایرانیان از طریق تعامل میان سیاست‌های زبانی دولت و نگرش آحاد جامعه به زبان‌های خارجی شکل می‌گیرد. جایگاه اجتماعی معلمان زبان انگلیسی به آنان این امکان را می‌دهد که نتایج هویت‌شناختی این تعامل را از نزدیک مشاهده کنند. هدف این پژوهش بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی به میزان موفقیت برنامه‌ها و سیاست‌های زبان خارجی در 15 سال اخیر در ایران است. پایه‌های نظری این مطالعه تحت تأثیر چارچوب‌های نظری پیشنهادشده در حوزة سیاست‌گذاری زبانی، نظریة سازه‌گرایی اجتماعی در حوزة برنامه‌ریزی زبانی، و نظریه‌های مربوط به تعامل هویت ملی و آموزش زبان انگلیسی شکل گرفته است. نظرات 120 معلم زبان انگلیسی با تجربه در مورد سیاست‌های زبانی در پنج مرحله صورت‌بندی، رمزگا‌ن‌گذاری، تشریح، پیاده‌سازی و ترویج از طریق توزیع پرسشنامه جمع‌آوری شده و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آزمون خی دو بعدی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمال شده و برنامه‌های تدوین شده در مراحل رمزگان‌گذاری و تشریح زبان انگلیسی در ایران در 15 سال اخیر به شکل معنی‌داری پیشرفت کرده است درحالی‌که فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های صورت‌بندی قوانین و سیاست‌های کلی، پیاده‌سازی برنامه‌ها و ترویج زبان در لایه‌های مختلف اجتماع موفقیت چندانی نداشته است. در پایان، چالش‌های هویتی مرتبط به آموزش زبان انگلیسی و برخی از راه‌حل‌های مقابله با آنها مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها