نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس‌ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه مدیران دوره‌های تحصیلی دربارة مؤلفه‌های مختلف هویت ملی از قبیل ارزش‌های ملی، دینی، انسانی و جامعه‌ای انجام گرفته است. روش پژوهش به‌صورت کمّی و کیفی است که نمونه کمّی آن تعداد 274 نفر مدیران زن و مرد دوره‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش استان مازندران و نمونة کیفی شامل مصاحبه عمیق با 5 نفر از رؤسای آموزش و پرورش استان بوده است. روش گردآوری اطلاعات این پژوهش به‌صورت میدانی است که در بخش کمّی از ابزار پرسشنامة محقق‌ ساخته و در بخش کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. یافته‌های پژوهش کمّی بیانگر آن است که مؤلفة ارزش‌های ملی و دینی تحقق پیدا کرده است ولی ارزش‌های انسانی و جامعه‌‌ای از ابعاد هویت ملی تحقق نیافته است. یافته‌های حاصل از مصاحبه با مدیران بیانگرآن است که دورة ابتدایی به علت زیرساخت بودن از بهترین دوره‌ها برای آموزش هویت ملی است. هم‌چنین مهم‌ترین نقطه ضعف نظام آموزشی کشور درآموزش هویت ملی جامع وگسترده نبودن این نوع آموزش‌ها است. علاوه براین لازم است آموزش‌هایی هم به‌صورت رسمی و هم غیررسمی جهت آموزش این مفهوم در دوره‌های مختلف تحصیلی با توجه به شرایط و خصوصیات سنی و رشدی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها