نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس‌ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی و جامعۀ آماری 10642 نفر شامل کلیۀ دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 90-89 است که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 372 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامۀ مورد نظر پاسخ دادند. نتایج ضریب همبستگی حاکی از وجود رابطۀ معنادار و معکوس بین متغیرهای وابستگی به اینترنت، وارد شدن به فضای صمیمیت، بحث و مناظرۀ گروهی، ایجاد روابط احساسی در محیط تعاملی اینترنت و میزان استفاده از اینترنت، با ارزش‌های خانواده بود. به عبارتی هر چه میزان این متغیرها در اثر ورود دانشجویان به محیط تعاملی اینترنت بیشتر گردد از میزان ارزش‌های خانواده نزد آنان کاسته می‌شود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای روابط احساسی و آگاهی خانواده در استفادۀ فرزندان از اینترنت به ترتیب بیشترین نقش را درتبیین واریانس ارزش‌های خانواده دارند. نتایج به دست آمده از آزمون t نیز حاکی از ارزش‌های خانوادگی بالاتر نزد دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر بود.

کلیدواژه‌ها