نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، مشاور مرکز آموزشی تیزهوشان علامه حلی تهران (وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)

چکیده

این مقاله در پی تبیین پدیدة وفاق اجتماعی در بوشهر است. مبانی نظری این تحقیق بر سطح خرد تأکید دارد. یعنی تبلور جامعه‌پذیری در عواملی همچون پایگاه اجتماعی، میزان تحصیلات، میزان تعاملات با سه بخش رسمی (دولتی)، غیررسمی (اقوام و خویشان) و نهادهای مدنی، رسانه‌های جمعی (داخلی و خارجی) و میزان مسافرت افراد (داخلی و خارجی). فرضیه‌های این تحقیق در پی آزمون وفاق اجتماعی با پایگاه اجتماعی، میزان تحصیلات، نوع و میزان تعاملات افراد (با بخش رسمی ـ غیررسمی ـ نهادهای مدنی)، میزان مسافرت و استفاده از رسانه‌های جمعی است.
این پژوهش با تعداد نمونه 250 نفر در شهر بوشهر انجام گرفت. شیوة نمونه‌گیری که این پژوهش از آن بهره گرفته، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی منظم است. نتایج پژوهش مبین آن است که شاخص عام‌گرایی بیش از شاخص‌های دیگر قادر است تا وفاق اجتماعی را نشان دهد. تحلیل رگرسیونی، نیز نشان داد که نقش متغیرهایی همچون فعالیت در نهادهای مدنی، تفکر ذهنی، مسافرت به خارج و تحصیلات در تغییرات وفاق اجتماعی کارسازند.

کلیدواژه‌ها