نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکاه اصفهان

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکاه اصفهان

چکیده

با گسترش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و استفادة فزاینده‌ای که جوانان از انواع مطالب و محتوای این رسانه‌های نوین می‌نمایند، هویت ملی به یکی از دغدغه‌های اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی و یکپارچگی ملی تبدیل شده است. بدین لحاظ پژوهش حاضر، رابطة حضور و تعامل در شبکة ‌اجتماعی فیس‌بوک را با هویت ملی جوانان مورد مطالعه قرار می‌دهد.
پژوهش حاضر به‌صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره‌گیری از پرسش‌‌نامة اینترنتی محقق ‌ساخته، با تکیه بر نظریه‌های «کاستلز، هابرماس و ولمن» صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کاربران جوان فیس‌بوک شهر اصفهان در سال 1391 تشکیل می‌دهند و حجم نمونه برابر با 424 نفر است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیس‌بوک و هویت ملی کاربران رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس‌بوک و هویت ملی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی هر چه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت کاربران در فیس‌بوک از سوی کابران افزایش پیدا می‌کند هویت ملی کاربران ضعیف‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها