نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة باورهای مذهبی، بحران هویت و سبک‌های هویت در دانش‌آموزان انجام گرفته است. بدین منظور از میان دانش‌آموزان مقطع چهارم متوسطة شهرستان سیرجان 330 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، انتخاب شده و پرسشنامه‌های استاندارد باورهای اساسی مذهبی، بحران هویت، و سبک‌های هویت را تکمیل نموده‌اند. طرح این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده است. داده‌ها با شاخص‌های آماری، چون همبستگی پیرسون و آزمون t برای نمونه‌های مستقل تحلیل شده‌اند. نتایج نشان داد که بین باورهای اساسی مذهبی و بحران هویت رابطة منفی معنادار (459/0- =r) وجود دارد و باورهای مذهبی با تمام سبک‌های هویت ارتباط معناداری داشته است. بحران هویت با تعهد هویت در افراد رابطه منفی معناداری نشان داد (433/0- =r ,01/0>p). دانش‌آموزان دختر و پسر در میزان باورهای مذهبی و بحران هویت از یکدیگر متفاوت نیستند.

کلیدواژه‌ها