نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

2 مربی گروه مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل

چکیده

پوشاک مردم ایران نوعاً یکی از اسناد هویّت ملّی آنان به‌شمار می‌رود. بلوچ‌ها به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین اقوام ایرانی، دارای پوشاک مخصوص به خود هستند که نوعاً ملاک تمایز آنها از دیگر گروه‌ها و طوایف ایرانی فراهم است. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ پوشاک محلی و هویّت ملّی، و بنا به اهمیّت پوشش سنّتی در بین بلوچ‌ها، این مسأله در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش که به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، سعی نگارندگان بر آن است گه به معرّفی و مطالعة پوشاک زنان و مردان بلوچ بپردازند. نتیجۀ مطالعات حکایت از آن دارد که پوشاک محلی بلوچ‌ها با زندگی آنها ارتباط مستقیم دارد به گونه‌ای که ضمن معرّفی و شناساندن مردم بلوچ، گواهی آشکار بر هویّت آنان به‌عنوان یکی از اقوام اصیل ایرانی است.

کلیدواژه‌ها