نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطة سرمایه اجتماعی و سرمایة فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان شهر بندرعباس است. این تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام گرفته است. شیوة نمونه‌گیری، تصادفی سهمیه‌ای چند مرحله‌ای و حجم نمونه 406 نفر بوده است. در ابتدا مطالعات پیشین بررسی شده و سپس با استفاده از نظریة گیدنز، جنکینزو بوردیو فرضیات تحقیق به آزمون گذاشته شد. لازم به ذکر است که متغیر سرمایة اجتماعی به‌عنوان متغیر مستقل شامل میزان ارتباطات اجتماعی، صمیمیت اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی بوده و متغیر سرمایة فرهنگی نیز با سنجش میزان مصرف کالاهای فرهنگی به‌طور عینی و مهارت‌ها و توانایی‌های علمی، تحصیلی و فرهنگی و سطح تحصیلات سنجیده شده است. بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، چهار متغیرِ مشارکت مذهبی ــ سنتی، مشارکت فرهنگی ــ مدنی، مسافرت خارج، و صمیمیت اجتماعی وارد معادله شده و در مجموع 5/47 درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها