نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اصفهان

2 استاد روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

به منظور بررسی نقش مهاجرت و رابطة آن با پایگاه‌ها‌ی هویت نوجوانان و جوانان، 119 نوجوان و جوان ایرانی 16 تا 24 ساله‌ در سه گروه 1- ساکن ایران2- ساکن ایران با تجربة زندگی در کشور انگلستان و 3- مقیم انگلستان به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامة هویت من و پرسشنامة دموگرافیک محقق ساخته پاسخ دادند. نتایج نشان داد که هر سه گروه در پایگاه‌های هویت به جز پایگاه پیش‌رس تفاوت دارند. در پایگاه آشفته بیشترین میانگین نمرات به ترتیب متعلق به گروه 3، سپس گروه 2 و بعد از آن گروه 1 بود. در پایگاه هویت به تعویق افتاده بیشترین میانگین نمرات به ترتیب متعلق به گروه 1 و گروه 3 و سپس گروه 2 بود. در پایگاه هویت موفق بیشترین میانگین نمرات به ترتیب متعلق به گروه 2، سپس گروه 1 و بعد گروه 3 بود. از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت ‌از آنجا که طی فرایند مهاجرت، حمایت‌های اجتماعی مورد نیاز نوجوان برای دست‌یابی به یک هویت موفق تحت تاثیر قرار می‌گیرد، این افراد برای دست‌یابی به هویت موفق با چالش بیشتری رو‌به‌رو هستند و اکثر این افراد در سال‌های اولیة مهاجرت در پایگاه هویت آشفته و یا به تعویق افتاده قرار دارند.

کلیدواژه‌ها