نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * کارشناسی‌‌ا‌رشد پژوهش علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هویت ملی احساس تعلق و تعهد به جامعة ملی است که با آگاهی داشتن از ابعاد مختلف آن، بر حس وفاداری به اجزاء آن و بر وحدت و همبستگی میان اعضای جامعه می‌افزاید. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف علمی ـ فرهنگی رسانه‌ای بر هویت‌یابی ملی نوجوانان است که با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده در بین 348 نفر از دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان‌های مناطق سه، پنج، هشت و شانزده شهر تهران صورت گرفته است.
متغیرهای تحقیق علاوه بر هویت‌یابی ملی و مصرف علمی ـ فرهنگی رسانه‌ای براساس مدل استخراجی از آرای گیدنز، متشکل از روابط انسانی، اعتماد بنیادین، توانایی عقلانی و روابط دموکراتیک می‌باشد.
تحلیل اطلاعات به روش‌های آماری توصیفی و استنباطی بود و پس از پردازش اطلاعات، نتایج بدست آمده حاکی است که، میانگین هویت‌یابی ملی دانش‌آموزان 23/84 می‌باشد. هویت‌یابی ملی در دو گروه دختر و پسر و در رشته‌ها و مناطق مختلف آموزش و پرورش تفاوت معناداری ندارد. متغیرهای مصرف علمی ـ فرهنگی رسانه‌ای با ضریب 23/0، اعتماد بنیادین با ضریب 065/0 و توانایی عقلانی با ضریب 18/0 به‌طور مستقیم و غیرمستقیم و ارتباط انسانی با ضریب 19/0 به‌طور مستقیم و روابط دموکراتیک به‌طور غیرمستقیم با ضریب 034/0بر هویت‌یابی ملی نوجوانان تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها