نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و عضو گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این مقاله با رویکردی جدید، به آزمون ارتباط جریان‌شناسی فرهنگی در ایران با هویت فرهنگی پرداخته است. از این‌رو، هدف مقاله، طراحی یک مدل با رویکرد هویت فرهنگی، جهت تبیین و شناخت جریان‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی است. روش تحقیق اسنادی پیمایشی بوده که پس از مطالعه اسنادی، و نیز تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه‌ای، با نقد یافته‌های ارائه شده براساس تکنیک مصاحبه هدفمند با یکصد نفر از صاحب‌نظران و خبرگان به ارائه مدل جامع جریان‌شناسی فرهنگی در ایران می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین «هویت فرهنگی» و جریان‌شناسی فرهنگی رابطه معناداری با میانگین 33/87 درصد وجود دارد. هم‌چنین مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و شاخص‌های هدفمند در هویت فرهنگی است که به ادراک جریان‌شناسی فرهنگی در کشور منجر می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها