نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقاله‌های فصلنامه «مطالعات ملی» است. روش تحقیق، تحلیل استنادی است و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار اکسل انجام شد. بررسی پراکندگی موضوعی مقالات نشان داد، افزون بر نیمی از مقالات (41/50%)، موضوع «هویت ملی» را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. کتاب‌ها با 6820 استناد، و مقالات نشریات با 2234 استناد بالاتر از سایر منابع قرار گرفتند. در بین منابع استناد شدۀ فارسی 47/68% از کتب تألیفی و 52/31% ترجمه بود. همین‌طور در مورد مجلات، 82/93% (1489مورد) از مقالات مجلات فارسی، تألیفی و 17/6% (98 مورد) ترجمه بوده است. پراستنادترین نویسنده و مترجم به‌ترتیب «آنتونی گیدنز» با 82 و «محسن ثلاثی» با 51 استناد است. پراستنادترین کتاب فارسی و لاتین، «تجدد و تشخص» و Social Identity به ترتیب با 31 و 9 استناد است. پراستنادترین مجلات فارسی و انگلیسی، نشریه «مطالعات ملی» و Journal of Personality and Social Psychology به‌ترتیب با 345 و 11 استناد است.

کلیدواژه‌ها