نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعۀ حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی در شهر دهدشت پرداخته است. جامعۀ آماری افراد 15 سال و بالاتر، حجم نمونه 382 نفر، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، نوع تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داده است که مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی خاص، اعتماد اجتماعی عام و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با متغیر وابسته رابطۀ مستقیم و معنی‌داری دارند. هم‌چنین، احساس آنومی(1)، تقدیرگرایی و احساس محرومیت نسبی رابطۀ معکوس و معنی‌داری با وفاق اجتماعی دارند.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داده است که متغیرهای وارد شده در تحقیق 37 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کنند که در این میان مشارکت اجتماعی بیشترین سهم را در تبیین واریانس وفاق اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها