نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد پژوهش در ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 دکتری علوم سیاسی و استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

3 کارشناس‌ارشد تحقیق در ارتباطات دانشگاه صداوسیما

چکیده

بنیان‌های هر جامعه، ریشه در ارزش‌ها و فرهنگ آن جامعه دارد. بنابراین برای تضعیف هر جامعه، کافی است تا فرهنگ و به‌ویژه فرهنگ سیاسی آن جامعه را تضعیف کرد. در سال‌های اخیر گرایش به شبکه‌های ماهواره‌ای علاوه بر کلان‌شهرها به دیگر شهرهای کشور نیز از روند افزایشی محسوسی برخوردار بوده است. این مطالعه به روش پیمایش و جمعیت نمونه 400 نفری در شهر کرمان انجام شده است. نتایج تحلیل رگرسیون ارزیابی اثرات جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته شامل شش متغیر «فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی، درجه مذهبی بودن، آگاهی سیاسی و مدت تماشای ماهواره»، در تبیین واریانس متغیرهای وابسته به ترتیب براساس میزان اثرگذاری نشان می‌دهد بیشترین میزان تأثیر مربوط به متغیرهای «مشارکت سیاسی و اعتماد سیاسی» مردم شهر کرمان تعلق دارد.

کلیدواژه‌ها