نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

2 کارشناس‌ارشد زبان ‌و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مطالعة حاضر، وضعیت زبان و ادب فارسی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های هویت ملی بررسی می‌کند. داده‌های مقاله، نتایج آزمون سراسری در سه سال اخیر است که رسماً از سازمان سنجش کشور دریافت شده و به روش تحلیل محتوا مبتنی بر آمار و ارقامِ ارائه شده، موردِ بررسی قرار گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق، منطبق بر نمونۀ آماری و معادل کل پذیرفته‌شدگان سال‌های 90، 91 و 92، برابر 457/719/1 نفر است. سؤال پژوهش، بررسی ارتباط دانش زبانی و ادبی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری با گروه و رشتۀ قبولی و هم‌چنین تأثیر این انتخاب بر هویت ملی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میان این دو متغیر رابطۀ معکوس وجود دارد؛ و به طور معمول داوطلبانی با توانایی بالا، رشته‌هایی را انتخاب کرده‌اند که کمترین ارتباط را با زبان و ادبیات فارسی داشته است و برعکس. بنابراین در طی سال‌های متمادی، چرخۀ معیوبی شکل گرفته است که تأثیر منفی آن در آیندۀ زبان فارسی به ضعف بنیان‌های هویتی ملی ـ زبانی خواهد انجامید و این امر نیاز به توجه جدی در برنامه‌ریزی‌های ملی دارد.

کلیدواژه‌ها