نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی‌ارشد انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با تکیه بر نظریۀ نظم اجتماعی و نیز نظریۀ انتقادی، به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر بیگانگی اجتماعی زنان پرداخته است. تحقیق حاضر، پیمایشی و از حیث معیار اجرایی، کاربردی است. جمعیت آماری پژوهش، زنان شاغل شهر خرم‌آباد بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه‌ها برابر با 310 نفر است. با توزیع پرسشنامه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نتایج نشان داد که بیگانگی اجتماعی به‌ویژه در گروه شاغلان بخش اداری و دفتری و نیز در میان افراد دارای تحصیلات کمتر در سطح بالایی قرار دارد. هم‌چنین ارتباط معنادار بین میزان اثربخشی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی و میزان تجربه تعارض نقش با میزان بیگانگی اجتماعی تأیید شد و نهایتاً نتایج تحقیق نشان داد که براساس ضریب بتا و تحلیل مسیر میزان 62 درصد از تغییرات بیگانگی اجتماعی زنان توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها