نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

چکیده

پژوهش حاضر دربارۀ نگرش کاربران فیس‌بوک به هویت است که به‌صورت پیمایشی بین 300 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد واریانس هویت‌های فردی دانشجویان یک شکل‌تر هستند؛ برعکس هویت‌های جهانی و دینی پراکنده‌تر از سایر هویت‌هاست. به این معنا برخی دانشجویان در حد «زیاد و خیلی زیاد» خود را طرفدار هویت‌های جهانی و دینی می‌دانند و برخی دیگر از این لحاظ در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارند. علاوه بر واریانس‌ها فاصله نمرات، نمره حداکثر و حداقل هویت‌ها این پراکندگی را تأیید می‌کند. هم‌چنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، کسب هویت‌های جهانی از یک‌سو هویت‌های ملی و فردی کاسته؛ اما از سوی دیگر نیاز به بازتعریف خود در دو سطح را افزایش داده است. ابراز وجود در محیط‌های جمعی، توجه به موضوع‌های جهانی از چشم‌انداز یک شهروند ملی و تلاش در انطباق باورهای دینی با فضای جدید، موجب درهم‌بافتگی نگره هویتی دانشجویان در فضای مجازی شده است.

کلیدواژه‌ها