نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مهندسی سیستم‌های فرهنگی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

فرهنگ دفاع مقدس جنبه‌ای از فرهنگ است که به زندگی و نحوه کنش افراد جامعه به مسائل مختلف در صیانت از آرمان‌ها، ارزش‌ها و مرز و بوم در برابر تهدیدهای مرتبط با حوزۀ پایداری کشور در هشت سال دفاع مقدس ارتباط پیدا می‌کند. این فرهنگ الگوهای سمت گیری نسبت به موضوعات مختلف و مرتبط با استقلال، پایداری و بالندگی کشور را سامان می‌دهد و افراد و جامعه را برای اقدامات مختلف آماده می‌کند. ابعاد هویتی فرهنگ دفاع مقدس حکایت از خاستگاه اسلامی ایرانی آن است. تعیین جزئیات فرهنگ دفاعی و شاخص ها و الزامات مرتبط با آن امر مهمی است و باید در نگاهی نظام‌مند به طراحی الگوی فرهنگ دفاع مقدس مبادرت ورزید. از این‌رو، هدف این نوشتار، طراحی و تدوین یک مدل، جهت تبیین الگوی فرهنگ دفاع مقدس است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با هدف تبیین ابعاد و مؤلفه‌های مدل فرهنگ دفاع مقدس در ایران است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مجموعه‌ای از ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های هدفمند در الگوی فرهنگ دفاع مقدس ریشه در هویت اسلامی ایرانی دارد.

کلیدواژه‌ها