نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور اصفهان

2 مربی آموزشی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام‌نور اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و هویتی با مصرف‌گرایی است. روش پژوهش همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است و جامعه آماری این پژوهش، شهروندان شهر اصفهان در سال 1392 بودند که از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌های محقق ساخته ویژگی‌های شخصیتی ـ هویتی و مصرف‌گرایی بوده است. تحلیل داده‌ها به روش همبستگی و رگرسیون همزمان و مدل‌یابی با نرم‌افزار Amos صورت گرفت. تحلیل یافته‌ها نشان داد که مصرف‌گرایی با شش متغیر شخصیتی ایده‌آل‌گرایی، هویت‌یافتگی، عزت نفس، ویژگی‌های شخصیت مرزی، نمایشی و وابسته همبستگی معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد که متغیرهای ایده‌آل طلبی و شخصیت مرزی قادر به پیش‌بینی رفتار مصرف‌گرایی در سطح 01/0 و متغیر شخصیت نمایشی و هویت‌یافتگی در سطح 05/0 قادر به پیش‌بینی اسراف است.

کلیدواژه‌ها