نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 انشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

این مقاله با هدف بررسی نقش تفاوت‌های جنسیتی در ابعاد هویت ملیدانشجویان دانشگاه یاسوج، با استفاده از روش پیمایش اجرا شده است. براساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه؛ که با روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع طبقه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب و مطالعه شد. ابزار گردآوری داده‌ها نیز، پرسشنامه‌ای 30 سؤالی، ترکیبی محقق‌ساخته و دیگران ‌ساخته بوده که پس از تأیید اعتبار آن‌ها از سوی صاحب‌نظران، پایایی پرسشنامه‌ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (هویت ملی 888/0)، محاسبه و استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری در هویت ملی (کلی)؛ و ابعاد «سرزمینی»، «تاریخی» و «فرهنگی» آن در بین زنان و مردان پژوهش وجود نداشته است؛ ولی تفاوتی معنادار در بُعد «سیاسی» هویت ملی آنان وجود داشت.

کلیدواژه‌ها