نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اندیشه و مطالعات فرهنگی دانشکده فرهنگی اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جامعه‌ی ایرانی در قرن بیستم تصویری از هویت اسلامی، ایرانی و مدرن است. هدف از مطالعه‌ی حاضر ساخت و اعتباریابی آزمون تداعی ضمنی (IAT) برای اندازه‌گیری هویت‌های اسلامی، ایرانی و مدرن است. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا ابزار طراحی شده از روایی و اعتبار مناسبی برای سنجش هویت‌های اسلامی، ایرانی و مدرن برخوردار است؟ طرح تحقیق این مطالعه از نوع علّی مقایسه‌ای و جامعه‌ی آماری آن دانشجویان 19 تا 30 ساله‌ی دانشگاه‌های شهر تهران است. ابتدا نمونه‌ای متشکل از 100 دانشجو جهت رواسازی آزمون تداعی ضمنی و در گام بعدی نیز 80 دانشجوی دیگر آزمون تداعی ضمنی تهیه شده، مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی (DAS-21) و پرسشنامه‌های هویت اسلامی، ایرانی و مدرن را تکمیل کردند. نتایج نشان‌دهنده‌ی روایی بالای آزمون تداعی ضمنی و هم‌چنین پایایی بالای پاسخ شرکت‌کنندگان به این آزمون بود.

کلیدواژه‌ها