نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

3 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه‌ی رابطه‌ی محتوای برنامه‌های شبکه استانی سهند آذربایجان‌شرقی با تعلق خاطر مخاطبان به هویت ملی است. نوشتار حاضر، به‌صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته با حجم نمونه 400 نفر در بین افراد 15 تا 70 سال شهر تبریز در سال 1393 اجرا شده است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده، استفاده هدف‌مند از برنامه‌های شبکه استانی و نوع محتوای برنامه‌های شبکه استانی آذربایجان‌شرقی در تمامی ابعاد (مدنی، دینی، اجتماعی و فرهنگی) با تعلق خاطر مخاطبان به هویت ملی رابطه‌ی معنادار مستقیمی وجود دارد. اگر چه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه استانی از ابعاد مدنی، دینی، فرهنگی و اجتماعی با تعلق خاطر به هویت ملی مثبت است، اما این تأثیر چندان قابل اعتنا نیست و نشان از آن دارد که افراد مطالعه‌شده بخشی از تعلق خاطر خود در زمینه هویت ملی را از منابع دیگر به دست می‌آورند.

کلیدواژه‌ها