نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

حمله‌ی مغول به ایران از مهم‌ترین اتفاقات این سرزمین است. در پی این حمله هویت ایرانی به طور جدی تهدید شد؛ به طوری که عناصر اصلی هویت ایرانی آسیب دید و بعضی از آن از میان رفت. هویت ایرانی در پی این تهدید، به بازسازی خود پرداخت و کوشید از زیر فشار و تهدید مغولان نجات یابد؛ نویسندگان متون ادبی ـ تاریخی آن دوران بخشی از این کار را انجام دادند. متون ادبی ـ تاریخی عصر ایلخانی علاوه بر آن‌که منابع دست اول تاریخی آن روزگار هستند، و ارزش ادبی قابل توجهی دارند، تأثیر مهمی در بازسازی هویت ایرانی داشتند؛ چنان‌که ایلخانان پس از مدتی هویت ایرانی را تقویت ویران‌گری‌های گذشته را جبران کردند.
در این نوشتار براساس چهار مؤلفه‌ی مهم هویت ایرانی در آن دوران از جمله: آثار تمدنی، پادشاهی، دین اسلام و زبان و ادب فارسی، تأثیر مخرب حمله‌ی مغول بر هویت ایرانی بررسی و سپس تأثیر مثبت این مؤلفه‌ها بر هویت ایرانی در این متون واکاوی می‌شود. یافته پژوهش ناظر بر این است که این متون از طریق مؤلفه‌های چهارگانه، در احیای هویت ایرانی مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها