نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده

یکی از ابعاد مهم شهروندی، فرهنگ شهروندی است. ایجاد، گسترش و تعمیق فرهنگ و اخلاقیات شهروندی می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل شهری و اجتماعی باشد که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه‌اند. در این راستا هدف این پژوهش بررسی ارتباط هویت ملی و فرهنگ شهروندی است. در زمینه‌ی فرهنگ شهروندی، شش مؤلفه‌ی، مشارکت‌جویی، رفتارهای مدنی، عام‌گرایی، مسؤوولیت‌پذیری، نوع‌دوستی، گرایش به پیروی از قانون، برای سنجش این مفهوم در نظر گرفته شد. روش پژوهش به شیوه‌ی پیمایشی طراحی شد. از شیوه‌ی نمونه‌گیری احتمالی متناسب با حجم و نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد،کهدرآن625 نفرازشهروندانبالای18سالکلانشهر شیراز مشارکتداشتند. در این نوشتار به دنبال ارتباط بین هویت ملی و ابعاد آن، هویت اجتماعی، هویت سیاسی، هویت فرهنگی، هویت تاریخی، هویت زبانی، هویت جغرافیایی، هویت دینی، به‌عنوان متغیّرهای مستقل و پایبندی به فرهنگ شهروندی به‌عنوان متغیّر وابسته پرداخته است. نتایج اینمطالعهنشانمی‌دهدکه بین هویت ملی (479/0) و ابعاد آن هویت اجتماعی (409/0)، هویت سیاسی (408/0)، هویت فرهنگی (446/0)، هویت تاریخی (382/0)، هویت جغرافیایی (386/0)، هویت دینی (370/0) و هویت زبانی (257/0) با پایبندی به فرهنگ شهروندیرابطه معنادار و مثبت و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها