نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم تربیتی دانشگاه پیام‌نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم متوسطه نظری انجام‌ شده است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، شامل همه‌ی کتاب‌های درسی پایه دوازدهم است که در سال1397 چاپ‌شده است. شش عنوان کتاب تحلیل فرهنگی، دین و زندگی، هویت اجتماعی، فارسی 3، نگارش 3 و تاریخ 3 به‌صورت هدفمند در نمونه قرار گرفت. ابزار اندازه‌گیری، چک‌لیست (سیاهه‌وارسی) تحلیل محتوای محقق ساخته بوده است و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم، به برخی از ابعاد و مؤلفه‌های هویت ملی توجه کافی نشده است. فراوانی مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی به‌طور معناداری بالاتر از کتاب‌های درسی رشته‌های تجربی و ریاضی بوده است.

کلیدواژه‌ها