نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 استادیار دانشگاه گروه آموزش زبان انگلیسی واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

محققان زیادی رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و عوامل اجتماعی، همچون هویت را بررسی کرده‌اند، امّا مطالعات اندکی به بررسی رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و تغییر یا شکل‌گیری هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان پرداخته‌اند. تحقیق حاضر رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و شکل‌گیری هویت زبانی زبان‌آموزان ایرانی را با فرض وجود رابطه‌ی مثبت معنادار بین متغیرها بررسی کرده است. برای این کار 360 زبان‌آموز در سطح متوسط و پیشرفته در محدوده‌ی سنی 14-35 به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه هویت زبانی و آزمون تعیین سطح یادگیری آکسفورد پاسخ دادند. اطمینان و اعتبار ابزارهای به‌کاربرده شده از سوی سازندگان تأییدشده بود. علاوه بر آن، محقق ضریب همبستگی کرون باخ (بالای 70%) و ترجمه برگشتی بیتون را برای تأیید اطمینان و اعتبار ابزارها استفاده کرد. نتیجه‌ی ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی مثبت و معناداری را بین یادگیری زبان انگلیسی و هویت زبانی (میزان تغییر در هویت اجتماعی ـ فرهنگی) زبان‌آموزان نشان داد.

کلیدواژه‌ها